Šiok e-sport
Šiok e-sport

Co je orientační běh

Podporují nás
Zasílání novinek
Facebook

Co je orientační běh

Orienta?ní b?h (zkratka OB) je sport, který se provozuje v té nejkrásn?jší t?locvi?n? = p?írod?. Úkolem je správn? se orientovat v neznámém terénu a nalézt kontrolní stanovišt? zaznamenaná na map?. 
 
Krátký úvod do OB (od Petra Hostaše a Víta Zakou?ila)

Videa "Co je OB" a "Jak na OB" seznámí s obecnými informacemi, základními pojmy (mapa, buzola, ?ip), poradí, kde najít informace o závodech a jak se na n? p?ihlásit.

Sport v okolí - ve?ejná databáze sportovních klub? a sportoviš? v ?R, o OB se píše zásluhou OK Dob?íš

P?íru?ka s vysv?tlením piktogram? (popis?) kontrol
Taktika a technika orienta?ního b?hu (Lenhart) - pro mírn? pokro?ilé

Pro zájemce je ur?en web zacitorientak.cz. Zde najdou informace o výukových mapách, akcích pro za?áte?níky, areálech pevných kontrol a dalších monostech - vše se nabízí podle zadaného místa.

 

Orienta?ní b?h ve ?á?e nad Sázavou a okolí: 
Za?ít je nejlépe v krouku p?i Active clubu. Sch?zky/tréninky jsou kadou st?edu, na ja?e a na podzim se p?ipravujeme venku, v zim? chodíme do t?locvi?ny. Do les? v okolí ?áru jezdíme jezdíme na kolech, je-li to dál, tak auty. Trénují nejenom za?áte?níci, ale i ti zkušen?jší - stále je mono se zlepšovat wink 
Kdo u n?co umí a chce si vyzkoušet, co se nau?il a pom??it se s ostatními, tak m?e za?ít b?hat na závodech. Ú?ast organizuje oddíl orienta?ního b?hu p?i TJ UNITOP SKP ?ár nad Sázavou. Závody oblastní (základní) úrovn? jsou o víkendech, v?tšinou do 50km od ?áru.

Klidn? p?ij? - informace o trénincích naleznete v sekci Tréninky
Konkakty pro bliší informace naleznete v sekci Kontakt.
 
Více informací o orienta?ním b?hu naletnete na stránkách www.orientacnibeh.cz 
Po?ad ?T o OB ze série "ijeme sportem" aneb jak vybrat sport pro své d?ti.
 
Odjezd na závody
Datum:16.10.2021
Čas:08:30:00
Místo:LV SJI Čeřínek