Šiok e-sport
Šiok e-sport

Oddíl orientačního běhu

Novinky

Troku del orien?k alias HROB

15.06.2021 19:42:29

Pokud má n?kdo i po prvních jarních závodech stále ještě deficit OB vitamínu v t?le, tak si jej m?�e bohat? doplnit o víkendu 26.-.27.6 na K?i�ánkách. Míru dopinku tímto OB vitamínem si m?�e ur?it ka�dý sám dle výb?ru trati -  6 / 12 / 24 (délka trvání závodu v hodinách).Více zde https://mcr2021.rogaining.cz/cs/rozpis.html

Letn OB

09.06.2021 08:18:01

Po delší dob? orienta?ního p?stu je moné prov?trat OB dresy a op?t se ú?astnit závod? a to jak jednodenních, tak je ji moné se p?ihlašovat i na vícedenní letní závody. Pro platbu za  letní závody je ur?en oddílový ú?et u Fio banky 2301523330/2010. ?lenové oddílu jsou ji p?ihlášeni mj. na závody H.S.H.(Budislav 14-16.7.) a Interkompas 47 (Staré M?sto pod Landštejnem 27.-29.8). Další podrobnosti a seznam dalších letních závod? je zde.

Odjezd 23. 05. 2021

22.05.2021 07:40:31

M??ený trénink - CTB - Dobkov

Odjezd podle startovních skupin:
A+B    09:45
C        10:50
D         podle domluvy

 

Trninky

06.04.2021 18:35:45

I na ja?e 2021 pokra?ují individuální tréninky - mapy jsou rozesílány mailem, na kontrolách jsou 10-14 dní fáborky.
24. 03. - 11. 4.   Roudný
31. 03. - 14. 4.   ?erný les
07. 04  - zrušeno
14. 04. - zrušeno
05. 05. - 14. 05.  Hlubo?ák
12. 05. - 21. 05. Táborky
19. 05. - 28. 05. K?ivák

Zahájili jsme i spole?né tréninky mládee.
12. 05. Táborky (okruhy, pásy) a sprintík: výsledky  mezi?asy

Przdniny 2020

04.09.2020 17:26:58

Po po?áte?ní rozcvi?ce na Hejkal cupu a H.S.H. závodili n?kte?í naši ?lenové na dalších vícedenních závodech závodech. Na stupn? vítez? se probojovala Zdenka K?íová (1. v D70 na Sandstones a Helfenburku), Mirek Pospíšil (1. v H70 na Helfenburku a 3. v H75 na Tisu), Alena Rosecká (3. v D60 na P?kných prázdninách) a Pavel K?í (3. v H70 na Helfenburku), solidních výsledk? dosáhli Zdenka (4. D70 Tis) a Pavel (6. H70 Sandstones).

Na poslední prázdninový víkend vyrazila po?etn?jší skupina ?len? PZR na Cenu východních ?ech do Radvanic. A?koliv meteorologové p?edpovídali deštivo, tak jsme stihli odb?hat vše za sucha. Výsledky (v první polovin?):
Alena Rosecká (1/17 D60), Janek Málek (2/14 H21C; po dlouhé zavodnické p?estávce), Mirek Pospíšil (3/21 H70), Marek Suk (4/10 H50C), Veronika Forstová (5/14 D35C), Bo?ek Skryja (7/20 H55B), Ema Ptá?ková (13/31 D12B; první závodní sezóna).

Zvodnci PZR na HSH 2020

20.07.2020 22:50:45

Závodníci našeho oddílu potvrdili kvalitní p?ípravu a bodovali na letních vícedenních závodech  HSH. Umíst?ní našich jedni?ek: D60 Alena, D70 Zdenka, H70 Mirek.

Pilk 2020

19.06.2020 10:18:38

Prvn jarn k?est roku 2020

04.03.2020 23:37:59

Jarní pohár zrušen.

První velké jarní závody se pob?í 22.3.2020 v Hradci Králové - Jarní pohár. P?ihlásit se m?ou ?lenové oddílu samostatn? (do 15.3.), pro platby máme z?ízený  oddílový ú?et u Fio banky 2301523330/2010. Doprava dle dohody p?ihlášených.

Seznam letních vícedenních závod? v?etn? p?ehledného  popisu je na stránkách http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/vicedenni-zavody-v-roce-2020

Na kadé závody bude ur?en "vedoucí výpravy", který zajistí odprezentování celého oddílu najednou.

Sklen 2019

21.10.2019 15:24:51

Výpadek v kalendá?i Ligy Vyso?iny (kácení kv?li k?rovcové kalamit? u R?ené) jsme operativn? vyuili a zorganizovali oddílové soust?ed?ní na základn? ve Skleném.

S sobotu dopoledne jsme se prob?hli s mapou v lese. Zatímco za?áte?níci nebyli ni?ím p?ekvapeni, tak trochu zkušen?jší si museli lámat hlavu nad scorelaufem a O-mist?i m?li mapu pon?kud p?eházenou a mozek hodn? zava?ený cheeky. Po ob?d? následovala vycházka po Vyso?in?. Zatímco Broovu skalku jsme zdolali bez problému, tak Hudeckou se nám nepoda?ilo najít sad. Zbytek cesty (Fryšava - Medlov - k?íová cesta - T?i Studn?) ji byla bez problém?. Po setm?ní si v?tšina ješt? vyzkoušela sprint na bludišti (3x4 body).

V ned?li dopoledne nám hustá mlha p?em?nila b?hání v remízcích v docela náro?nou orientaci, kdy buzola nezahálela. Závod dvojic (kadý b?í 2x a sebere pouze p?edepsaný po?et kontrol) m?l u všech zú?astn?ných úsp?ch (snad krom? MB, který si zab?hl a k základn?surprise).

Víkend plný aktivit = dobré po?así + chutná krm? (díky Bohunce a pomocník?m) + netradi?ní tréninky (p?ipravené Alenou a Honzou + asistenty p?i realizaci) yes. Škoda jen slabší ú?asti, která byla zavin?ná krátkým ?asem od vyhlášení akce.

Fotky a mapa

Prodejn stnek na zvodech

26.09.2019 07:18:59

Ji tuto sobotu 28.9.2019 prob?hne na Pilské nádri závod Oblastního eb?í?ku. Na t?chto závodech bude i prodejní stánek Šiok e-sport , kde budete mít monost zakoupit sportovní dopl?ky a oble?ení. Na celý sortiment se m?ete kouknout na www.eshop-sport.cz. Bude tu i monost vyzvednout objednávky.